Regulamin Programu Partnerskiego TravelLead.pl

§ 1. Wstęp

1. Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 413, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, NIP 9570778385, Regon 192058039 jest organizatorem i administratorem Programu Partnerskiego TravelLead.pl oraz serwisu internetowego prowadzonego w domenie travellead.pl (dalej: Organizator lub Wakacje.pl).

2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim TravelLead.pl jest dobrowolne i polega na odpłatnym wydzierżawieniu przez Partnerów powierzchni reklamowej na Stronach Internetowych Partnera lub innych narzędzi reklamy, będących do dyspozycji Partnera, w celu umieszczenia Form Reklamowych przekierowujących Internautów do Serwisów Organizatora, w szczególności do serwisów Wakacje.pl oraz Parklot.pl.

3. Organizator z tytułu udostępnienia powierzchni na Stronach Internetowych Partnera uiszczać będzie na rzecz Partnerów czynsz dzierżawny na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Definicje

1. Baza danych (feed produktowy) – elektroniczna baza danych należąca do Organizatora, zawierająca informacje na temat Produktów z oferty Organizatora, która może zostać udostępniona Partnerowi w ramach współpracy.

2. Cookies (ciasteczka) – niewielkie pliki zapisywane w przeglądarkach internetowych, na dysku użytkowników lub serwerach Serwisów, pozwalające Serwisom na rozpoznanie powracających Użytkowników, badanie ich aktywności na stronach serwisu lub dostosowywanie treści Serwisów do Użytkowników.

3. Forma Reklamowa (Materiał Reklamowy) – link, banner (statyczny lub animowany), box reklamowy, kompletny fragment HTML zawierający pola formularza i każda inna domknięta forma graficzna, tekstowa, programistyczna lub wykonana w innych formatach, publikowana na Stronie Internetowej Partnera lub z wykorzystaniem Narzędzi Reklamowych Partnera, która promuje Produkty i po kliknięciu przekierowuje do nich Internautę.

4. Formularz Rejestracyjny – formularz umożliwiający zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie Partnerskim udostępniany przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie www.travellead.pl/zapisz.

5. Identyfikator Partnera - indywidualny identyfikator przypisany do Partnera w ramach Programu, pozwalający na identyfikację poleconych przez niego transakcji sprzedaży Produktów.

6. Internauta – każdy użytkownik Internetu.

7. Konto Partnera - oznacza zbiór danych elektronicznych, który udostępniany jest przez Organizatora Partnerowi po Rejestracji i zalogowaniu do Panelu Partnera. Zbiór ten obejmuje m.in. dane Partnera, Materiały Reklamowe i informacje o czynnościach podejmowanych przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego, a także należnym czynszu dzierżawnym.

8. Narzędzia Reklamowe Partnera - informatyczne narzędzia reklamowe inne niż Strona Internetowa Partnera, pozostające do dyspozycji Partnera w celu umieszczania materiałów reklamowych.

9. Panel Partnera – aplikacja internetowa udostępniania Partnerowi przez Organizatora poprzez Serwis pod adresem https://www.travellead.pl, do której Partner może się zalogować przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca m.in. zarządzanie współpracą, pobieranie Form Reklamowych, przeglądanie statystyk oraz kontakt z przedstawicielami Organizatora.

10. Partner – uczestnik Programu Partnerskiego, który pomyślnie przeszedł procedurę Rejestracji i weryfikacji przez Organizatora, świadczący na rzecz Organizatora usługę dzierżawy powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej Partnera lub za pośrednictwem Narzędzi Reklamowych Partnera, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

11. Produkty – dobra i usługi, w szczególności imprezy turystyczne, oferowane przez Organizatora, lub podmiot od niego zależny, i prezentowane w Serwisach Organizatora, które mogą być promowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.

12. Program Partnerski – program organizowany i obsługiwany przez Organizatora umożliwiający współpracę z Partnerami zainteresowanymi promocją Produktów Organizatora w Internecie, zmierzającej do ich sprzedaży, w oparciu o dzierżawę powierzchni reklamowych, za co Partner otrzymuje czynsz dzierżawny, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

13. Próg Wypłaty Wynagrodzenia - minimalna kwota wynagrodzenia, po osiągnięciu której Partner ma prawo wnioskować o wypłatę czynszu dzierżawnego przez Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

14. Rejestracja - wypełnienie i wysłanie przez Partnera Formularza Rejestracyjnego dostępnego w Serwisie prowadzonym przez Organizatora w domenie travellead.pl.

15. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady współpracy w przedmiocie Umowy.

16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

17. Serwis - zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym, unikalnym w skali sieci Internet, adresem domeny.

18. Serwis Organizatora – Serwis będący własnością Organizatora lub podmiotów od niego zależnych.

19. Strona Internetowa Partnera - każda strona internetowa, do dysponowania którą uprawniony jest Partner w zakresie umożliwiającym realizację Umowy. Niezależnie od tego, czy prawa do domeny, pod którą dostępna jest strona internetowa, przysługują Partnerowi.

20. Umowa – czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń przez Organizatora oraz osobę fizyczną lub prawną zainteresowaną uczestnictwem w Programie Partnerskim, w wyniku którego następuje rozpoczęcie współpracy na zasadach określonych w Regulaminie.

21. Użytkownik – Internauta, która po kliknięciu na Formę Reklamową Partnera został przekierowany do jednego z Serwisów Organizatora i został oznaczony Identyfikatorem Partnera przy pomocy metod monitorowania ruchu Internautów, zwłaszcza przy pomocy Cookies.

22. Walidacja - proces weryfikacji transakcji sprzedaży, którego celem jest ustalenie słuszności naliczenia czynszu dzierżawnego Partnerowi, w szczególności poprzez weryfikację faktycznego wystąpienia transakcji sprzedaży i zgodnego z Regulaminem przypisania tej transakcji do Partnera.

23. Poprawna Prezentacja Produktu – oznaczenie Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej Partnera oraz Narzędziach Reklamowych Partnera w sposób umożliwiający łatwe oraz jednoznacznie ustalenie, że wiążą się z i pochodzą z Serwisu Organizatora. W szczególności umieszczenie w sposób wyraźny dla Użytkownika informacji o współpracy Partnera z Organizatorem oraz klauzuli zawierającej tekst „Treści pochodzą z serwisu wakacje.pl. Stanowią własność prawnie chronioną należącą do Wakacje.pl S.A. i/lub jej partnerów”.

24. Poprawna Prezentacja Przeceny – prezentacja rabatów/obniżek/promocji niższych cen Produktów przedstawianych na stronie Internetowej Partnera oraz Narzędziach Reklamowych Partnera winno pozostawać w zgodzie co do formy jak i treści wytycznych przekazanych przez Organizatora oraz prezentowanych w serwisach Organizatora.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Programie Partnerskim zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem.

2. Regulamin jest dostępny w postaci elektronicznej pod adresem: www.travellead.pl/regulamin.

3. Organizator udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz umożliwia do niego dostęp przez cały okres obowiązywania Umowy w taki sposób, aby istniała możliwość jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.

4. O każdej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony w drodze informacji przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.

5. Regulamin ze zmianami zostanie opublikowany na stronie Systemu Partnerskiego, o której mowa powyżej, w ust. 2.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że podstawą stosunku występującego między Partnerem i Organizatorem będą przepisy określające dzierżawę praw.

§ 4. Cel programu i przedmiot Umowy

1. Program Partnerski został utworzony w celu:

a. promocji Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisów Organizatora, w szczególności Serwisów dostępnych pod adresami www.wakacje.pl oraz www.parklot.pl, za pomocą form reklamy internetowej,

b. zwiększenia skali sprzedaży Produktów oferowanych w Serwisach Organizatora.

2. Przedmiotem Umowy jest oddanie przez Partnera w dzierżawę Organizatora powierzchni reklamowej na Stronach Internetowych Partnera lub w Narzędziach Reklamowych Partnera, w celu publikacji przez Partnera za ich pośrednictwem Form Reklamowych Organizatora.

§ 5. Partner i Narzędzia Reklamowe

1. Partnerem może zostać:

a. pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej,

b. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej.

c. pełnoletnia osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zamieszkała na terenie Unii Europejskiej.

2. Partner może umieszczać Formy Reklamowe wyłącznie:

a. na Stronach Internetowych Partnera,

b. za pośrednictwem Narzędzi Reklamowych Partnera,

c. za pośrednictwem innych narzędzi należących do Partnera lub od niego zależnych, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji tych narzędzi przez Organizatora.

3. Strona Internetowa Partnera, za pośrednictwem której Partner eksponuje Formę Reklamową, musi być stroną kompletną pod względem funkcjonalności i estetyki, powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszego Regulaminu, prawa polskiego, regulaminów podmiotów trzecich, umożliwiających jej funkcjonowanie i podejmowanie działań reklamowych, a także norm obyczajowych i moralnych.

4. Narzędzia Reklamowe Partnera muszą być narzędziami kompletnymi, służącymi prowadzeniu działań reklamowych na rzecz Partnera zgodnie z najlepszymi przyjętymi praktykami w tym zakresie, regulaminami określającymi sposób ich wykorzystywania, jednocześnie w sposób nienaruszający postanowień niniejszej Umowy, prawa polskiego, a także norm obyczajowych i moralnych.

5. Przykładowe treści oraz czynności zakazane określa § 10 niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega, że Partnerami nie mogą zostać osoby lub podmioty prowadzące działalność reklamową w określonych modelach specjalizacji z zakresu marketingu afiliacyjnego, które określone zostały w Załączniku 24. do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Rejestracja, zawarcie Umowy i rozpoczęcie współpracy

1. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego należy dokonać Rejestracji, tj. wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w Serwisie Organizatora, który prowadzony jest w domenie travellead.pl, dostarczyć wymagane dokumenty, zapoznać się niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Wysłanie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o chęci zawarcia Umowy.

2. Kandydat na Partnera, winien wskazać w Formularzu Rejestracyjnym dane pozwalające na weryfikację prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:

a. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski:

i. numer NIP,

ii. numer REGON,

iii. złożyć oświadczenie o podatku VAT,

b. w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Unii Europejskiej, jednak poza granicami Polski:

i. VAT-EU (europejski numer NIP),

c. w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej:

i. numer PESEL.

3. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2, pkt. b, w toku Rejestracji do programu konieczne jest okazanie Organizatorowi:

a. oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej w wersji elektronicznej lub skanu jego wersji papierowej (jeśli właściwy dla podmiotu urząd skarbowy nie wystawia certyfikatów w formie elektronicznej).

b. skanu wersji papierowej oświadczenia o rzeczywistym beneficjencie.

4. Organizator uzależnia dokonanie wypłaty pierwszego wynagrodzenia (czynszu) względem podmiotów prowadzących działalność poza terytorium Polski od przesłania w terminie 14 dni od chwili Rejestracji do siedziby Organizatora, z dopiskiem "Dział Traffic Acquisition, TravelLead.pl":

a. oryginału oświadczenia o rzeczywistym beneficjencie w wersji papierowej oraz,

b. oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej w wersji papierowej (jeśli urząd skarbowy właściwy dla podmiotu nie wystawia certyfikatów w formie elektronicznej)

5. Po przesłaniu Formularza Rejestracyjnego, Organizator przystępuje do weryfikacji.

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, Organizator wysyła na adres e-mail w nim wskazany przez zgłaszającego informację o pozytywnym zakończeniu Rejestracji i aktywacji Konta Partnera.

7. Aktywacja Konta Partnera oznacza wyrażenie oświadczenia woli przez Organizatora i zawarcie Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Z chwilą aktywacji Konta Partnera Partner otrzymuje dostęp do Panelu Partnera oraz nadany zostaje mu Identyfikator Partnera.

9. Organizator zastrzega sobie, w przypadku negatywnej weryfikacji przesłanego Formularza Rejestracyjnego, prawo do odmowy udostępnienia Konta Partnera mimo ukończenia Rejestracji, co następuje w szczególności, gdy:

a. w Formularzu Rejestracyjnym zostały wskazane dane niezgodne ze stanem faktycznym lub co do których istnieje podejrzenie niezgodności ze stanem faktycznym,

b. Strona Internetowa Partnera lub jego Narzędzia Reklamowe nie spełniają oczekiwanych przez Organizatora wymogów jakościowych, estetycznych, etycznych, czy efektywnościowych.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.:

a. Organizator poinformuje podmiot zamierzający zostać Partnerem o odmowie udostępnienia Konta Partnera.

b. Umowa nie zostaje zawarta, a dane przekazane Organizatorowi w wyniku Rejestracji zostają wg. uznania Organizatora i wymogów właściwych przepisów prawa zanonimizowane lub trwale usunięte.

11. Podczas Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, a następnie widoczny w Koncie Partnera, informacji dotyczących Programu Partnerskiego oraz na bieżący kontakt we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. Partnerowi przysługuje prawo do zmiany danych zawartych w Koncie Partnera w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że nowo wskazane dane winny być każdorazowo zgodne ze stanem faktycznym. Organizator, wykonując swoje obowiązki wynikające z Regulaminu i Umowy korzystać będzie z podanych danych na odpowiedzialność Partnera.

12. Organizator uprawniony jest do zażądania od podmiotu zamierzającego zawrzeć Umowę dodatkowych dokumentów potwierdzających m.in. jego status, dane osobowe, dane teleadresowe oraz prawo do dysponowania stronami internetowymi, czy narzędziami reklamowymi wykorzystywanymi w ramach Systemu Partnerskiego.

13. Brak zastosowania się przez Partnera do wezwania, o którym mowa w ustępie poprzednim, uprawnia Organizatora do odmowy udostępnienia Panelu Partnera i jego aktywacji, jak również zawieszenia udziału w Systemie Partnerskim (powstrzymania się od wykonywania Umowy przez czas określony – do chwili dostarczenia dokumentów umożliwiających wyjaśnienie wątpliwości względem Partnera). Negatywna weryfikacja danych lub niedostarczenie przez Partnera dokumentów (danych), których dotyczył wniosek Organizatora w terminie czternastu (14) dni od wezwania uprawnia Organizatora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

14. Partner zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianach okoliczności, dotyczących jego działalności, o których mowa w pkt. 2., przesyłając do Organizatora, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, dokumenty dotyczące tych okoliczności.

§ 7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator uprawniony jest w każdym czasie do kontroli Stron Internetowych Partnera oraz Narzędzi Reklamowych Partnera w szczególności pod względem:

a. ich zgodności z Regulaminem oraz wytycznymi Organizatora,

b. dostępności oraz sprawności technicznej,

c. estetyki, sposobu prezentacji materiałów reklamowych oraz innych treści tam zamieszczanych,

d. aktualności oraz poprawności danych Partnera.

2. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Partnera, w toku podejmowanych czynności kontrolnych, dodatkowych wyjaśnień – również w formie pisemnej, a także niezwłocznego nie później niż w ciągu 24h dokonania przez Partnera zmian na stronie Internetowej Partnera oraz Narzędziach Reklamowych Partnera jeżeli pozostają one w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, otrzymanymi Wytycznymi lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizatorowi przysługują prawa własności intelektualnej do oznaczeń dotyczących Systemu Partnerskiego oraz publikowanych materiałów reklamowych, a także oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Systemu Partnerskiego. Partner upoważniony jest korzystać z nich na zasadzie czasowej licencji ograniczonej wyłącznie w zakresie wynikającym z Umowy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania podmiotów trzecich, za które nie odpowiada,

b. wadliwe działanie niezależnych od Organizatora urządzeń lub systemów (np. teleinformatycznych), w tym w szczególności, za problemy techniczne związane z wyświetlaniem Form Reklamowych i przypisywaniem Użytkowników Partnerowi, leżące po stronie Serwisów Partnera i Narzędzi Reklamowych Partnera,

c. nieprawidłowe zamieszczanie Formy Reklamowej lub Materiału Reklamowego,

d. nieprawidłowe lub niezgodne z Regulaminem użycie Identyfikatora Partnera w definiowanych linkach,

e. działanie siły wyższej lub innych czynników niezależnych od Organizatora,

f. za brak powiązania lub utratę powiązania Partnera z Użytkownikiem w przypadku, gdy:

i. przeglądarka Internauty i Użytkownika nie zapisuje, bądź kasuje pliki Cookie,

ii. przeglądarka Internauty i Użytkownika nie obsługuje skryptów JavaScript,

iii. przeglądarka Internauty i Użytkownika została skonfigurowana w sposób, który uniemożliwia przypisanie Użytkownika do Partnera innymi dostępnymi w Programie Partnerskim metodami,

iv. plik Cookie zostanie wykasowany z komputera Użytkownika,

g. nieosiągnięcie przez Partnera zakładanych zysków z tytułu uczestnictwa w Systemie Partnerskim,

h. zobowiązania Partnera względem Użytkowników wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

i. treści zamieszczane w Materiałach Reklamowych, sposób działania Narzędzi Reklamowych Partnera oraz zawartość Stron Internetowych Partnera, o ile Materiały Reklamowe nie zostały udostępnione przez Organizatora.

j. brak przestrzegania przez Partnera wymogu Poprawnej Prezentacji Produktu, a także wszelkie przypadki roszczeń skierowanych przeciwko Partnerowi w efekcie nienależytego określenia przez niego pochodzenia prezentowanych na Stronie Internetowej Partnera oraz Narzędziach Reklamowych Partnera treści w ramach Programu Partnerskiego.

k. jakiekolwiek roszczenia osób i podmiotów trzecich związanych z nienależytym bądź sprzecznym postępowaniem Partnera co do wytycznych o, których mowa w § 2 pkt. 24 w szczególności w zakresie prezentacji ceny Produktu i jej obniżki.

5. Organizator deklaruje, że żaden z mechanizmów stosowanych w jego Serwisach nie będzie modyfikował, ani kasował plików Cookie w sposób sprzeczny z zasadami Programu Partnerskiego.

6. Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, którymi Organizator został obciążony wskutek działań lub zaniechań Partnera niezgodnych z niniejszym Regulaminem, Umową lub powszechnie obowiązującym prawem.

7. W przypadku drobniejszych naruszeń Regulaminu bądź Umowy Organizator może czasowo zablokować Konto Partnera i wezwać do zastosowania się do stosownych zapisów. Zablokowanie konta powoduje zaprzestanie naliczania prowizji do czasu odblokowania konta, tj. do momentu, kiedy Partner zastosuje się do wezwania Organizatora.

8. Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku poważnego naruszenia przez Partnera, lub osoby działające w jego imieniu, postanowień Umowy lub przepisów prawa (w tym Regulaminu), podejmowania czynności naruszających interesy Wakacje.pl lub jego partnerów biznesowych i handlowych, a także w przypadku podejmowania działań lub publikowania na Stronach Internetowych Partnera, lub w innych narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera, treści niedozwolonych, których przykłady wskazano w § 10 niniejszego Regulaminu. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu, Organizator blokuje Konto Partnera permanentnie, anulując wszystkie nierozliczone prowizje.

§ 8. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Partnera

1. Strona Internetowa Partnera powinna być udostępniana Organizatorowi w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie, czy przestrzegane są postanowienia niniejszego Regulaminu, jak i powszechne obowiązujących przepisów prawa.

2. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner zobowiązany jest do zamieszczenia na Stronach Internetowych Partnera oraz w Narzędziach Reklamowych Partnera wyłącznie Form i Materiałów Reklamowych udostępnianych przez Organizatora lub przez Organizatora zaakceptowanych.

3. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje Formy oraz Materiały Reklamowe na wydzierżawionej przestrzeni, robiąc to w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wytycznymi Organizatora, a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Partner jest zobowiązany do zamieszczania Form i Materiałów Reklamowych w kontekście, który nie będzie wprowadzał w błąd Internautów odwiedzających Strony Internetowe Partnera. W szczególności zobowiązany jest do Poprawnej Prezentacji Produktu oraz, gdy jest to wymagane przepisami prawa, ujawniania udziału w Programie Partnerskim.

5. Na podstawie Umowy Partner uprawniony jest do technicznego pobierania udostępnionych Form i Materiałów Reklamowych lub danych od Organizatora, z zastrzeżeniem uprawnień kontrolnych określonych w Regulaminie.

6. Partnerowi nie wolno ingerować w treść, kształt, formę Form i Materiałów Reklamowych poza zakresem wyznaczonym przez Organizatora, w tym w szczególności Partner nie jest uprawniony do samodzielnego prezentowania/naliczania rabatów na Produkty.

7. Po zgłoszeniu przez Organizatora zastrzeżeń dotyczących Formy Reklamowej lub sposobu jej zastosowania na Stronie Internetowej Partnera Partner ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni, zastosować się do przesłanych przez Organizatora wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy i nie wypłacenia naliczonej prowizji.

8. Partner może posiadać tylko jedno Konto Partnera i jeden dostęp do Panelu Partnera w Systemie Partnerskim. Wszelkie czynności podejmowane przez Partnera zmierzające do obejścia ograniczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią podstawę do rozwiązania wszelkich Umów ze skutkiem natychmiastowym.

9. Partner może wydzierżawiać Organizatorowi w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim przestrzenie reklamowe więcej niż jednej (1) Strony Internetowej Partnera.

10. Zabronione jest, bez pisemnej zgody, wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z Serwisów Internetowych, do których prawa przysługują Organizatorowi, jak również danych i informacji udostępnionych Partnerowi w ramach Bazy Danych, w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy, w tym w szczególności udostępnianie ich podmiotom trzecim.

11. Zakazane jest, bez pisemnej zgody, używanie znaków towarowych Organizatora, w szczególności w nazwie i treści Stron Internetowych Partnera, w inny sposób niż określony w Umowie.

12. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć pozostające w jego dyspozycji materiały reklamowe i dane otrzymane w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim pod rygorem odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody i utracone korzyści.

13. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób i podmiotów trzecich związanych z nienależytym bądź sprzecznym postępowaniem Partnera co do wytycznych o, których mowa w § 2 pkt. 24 w szczególności w zakresie prezentacji ceny Produktu i jej obniżki, które pozostają w sprzeczności w treścią prezentowaną przez Wakacje.pl i/lub otrzymanymi wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Ogólne zasady wynagradzania Partnerów

1. Naliczanie czynszu dzierżawnego w Programie Partnerskim następuje w oparciu o model rozliczeniowy CPS (Cost Per Sale), określony poniżej w niniejszym paragrafie.

2. Partnerowi naliczana jest prowizja od wartości netto sprzedanych Produktów, gdy przypisany do Partnera Użytkownik odwiedził Serwis Organizatora i dokonał zakupu jednego z Produktów oraz dokonał wpłaty wynagrodzenia za zakupiony Produkt, z zastrzeżeniem czasu i zasad, o których mowa w ust. 3-5.

3. Kliknięcie przez Internautę w Formę Reklamową, eksponowaną na Stronach Internetowych Partnera lub za pośrednictwem Narzędzi Reklamowych Partnera powoduje:

a. przeniesienie Internauty na strony Serwisu Organizatora,

b. oznaczenie Internauty Identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na jego komputerze lub na serwerze Serwisu, w wyniku czego Internauta staje się Użytkownikiem i zostaje przypisany do Partnera

4. Użytkownik pozostaje przypisany do Partnera:

a. do czasu wygaśnięcia ważności pliku Cookie, albo

b. do momentu, kiedy Użytkownik kliknie w Formę Reklamową z identyfikatorem innego Partnera, w wyniku czego Użytkownik zostaje przypisany do innego Partnera w sposób opisany w ust. 2.

5. Podstawowy czas ważności pliku Cookie wynosi 30 dni.

6. Organizator ma prawo do wydłużenia czasu ważności pliku Cookie ponad 30 dni w dowolnym momencie dla wybranych Partnerów lub wybranych grup Partnerów, według własnej oceny ich potencjału, w szczególności w oparciu o zakres aktywności Partnera lub grup Partnerów w Programie Partnerskim, skuteczności ich Stron Internetowych oraz Narzędzi Reklamowych.

7. We wszystkich sytuacjach rozliczeń Strony zgadzają się na wystawienie faktur bez podpisu drugiej Strony oraz na doręczenia drogą elektroniczną (e-mailową).

8. Szczegółowe zasady wynagradzania Partnerów, w tym dotyczące sposobu wyliczania należnej prowizji i procesu wypłaty wynagrodzeń, określa Załącznik 1, Załącznik 2 oraz Załącznik 3. do niniejszego Regulaminu.

§ 10. Ograniczenie tematyki i niedozwolone czynności

1. Zakazana jest prezentacja Materiałów Reklamowych i Narzędzi Reklamowych Partnera na stronach internetowych, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, wprowadzające w błąd, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

2. Treść strony internetowej, o której mowa w ustępie poprzednim, nie może w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej,

b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość,

c. ranić przekonań religijnych lub politycznych,

d. zachęcać do naruszania lub łamania prawa,

e. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,

f. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska,

g. promować systemu sprzedaży lawinowej,

h. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,

i. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej,

j. powielać, klonować lub w inny sposób nawiązywać, w sposób mogący wprowadzić osoby odwiedzające Stronę Internetową Partnera w błąd, do rozwiązań stosowanych na Serwisie Organizatora, w szczególności poprzez upodobnienie Strony Internetowej Partnera do Serwisu Organizatora.

3. Niedozwolone są również wszelkie aktywności mające na celu nieuczciwe pozyskiwanie Użytkowników lub prowizji, w szczególności:

a. automatyczne i manualne formy przenoszenia Użytkownika ze strony, na której zamieszczona jest Forma Reklamowa lub za pośrednictwem Narzędzi Reklamowych na strony Serwisu Organizatora, w tym symulujące zachowanie użytkowników w Serwisach Organizatora, przy czym przeniesienie uważane jest za zgodne z niniejszym Regulaminem tylko wówczas, jeśli zostało spowodowane świadomym wyborem użytkownika;

b. generowanie kliknięć w Materiały Reklamowe i przekierowań w nieuprawniony sposób, w szczególności przy pomocy systemów lub skryptów, czy też osób działających w porozumieniu z Partnerem;

c. generowanie pozornego zainteresowania Produktem w tym m.in. wypełniania wniosków lub umów dotyczących Produktów, podawania nieprawdziwych danych, wskazywania danych celem nawiązania kontaktu z konsultantem bez zamiaru skorzystania z Produktu;

d. uzależnianie dostępu do usług oferowanych przez Partnera od kliknięcia w formę reklamową Organizatora, generowania przekierowań lub zakupu dokonanego u jego klientów, a także oferowanie jakiekolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej, w tym korzyści dla właściciela strony bądź innych osób w zamian za kliknięcie w formę reklamową Organizatora, generowania przekierowań lub dokonanie zakupu u jego Klientów;

e. wykorzystywanie Stron Internetowych Partnera i jego Narzędzi Reklamowych do rozpowszechniania elementów szkodliwych, w szczególności wirusów, oprogramowania adware, pluskiew, tzw. koni trojańskich;

f. modyfikowanie Form Reklamowych i Materiałów Reklamowych bez zgody Organizatora lub niezgodnie z jego wytycznymi, wykorzystywanie słów kluczowych i fraz związanych, bądź nawiązujących do marek i nazw Serwisów Organizatora, w szczególności Wakacje.pl, Wakacje pl, EasyGo, EasyGo.pl, TravelLead.pl, travellead (brand bidding), Parklot.pl, w tym także zawierających błędy gramatyczne lub ortograficzne we wszystkich dozwolonych systemach reklamowych PPC, w szczególności Google Ads i FacebookAds;

g. tzw. typo squatting, czyli technika pozyskiwania Użytkowników, wykorzystująca błędy literowe popełniane w trakcie wpisywania adresów internetowych w polu adresowym przeglądarki;

h. tzw. spamming, tj. rozsyłanie masowej, niezamówionej informacji, obejmującej Formy Reklamowe;

i. praktyki pozyskiwania Użytkowników w oparciu o oferowanie im rabatów, obniżek i innych promocji cenowych, w tym zwrotów gotówki (cashback) i wynagrodzeń w formie punktów za lojalność, w stosunku do Produktów Organizatora lub w zamian za ich nabycie;

j. tzw. cookie dropping, w tym w szczególności praktyki polegające na podrzucaniu Internautom plików Cookie stron trzecich, niezwiązanych z Serwisem, który odwiedził użytkownik;

k. inne praktyki związane z aktywnością w Internecie, uważane powszechnie za niedozwolone, bądź naganne lub noszące cechy wyłudzeń.

4. Wykonywanie czynności wymienionych w ust. 1-3 lub czynności podobnych za pośrednictwem podmiotów trzecich, działającym w porozumieniu z Partnerem, na jego rzecz lub w jego imieniu uznane będzie przez Organizatora za działanie samego Partnera.

§11. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, o którym mowa w §12 ust. 1, Partner ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia na dotychczasowych warunkach.

3. W przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie 1 miesiąca do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych koniecznych do realizacji Umowy lub dokonania zmian na Stronach Internetowych Partnera, Umowa wygasa po bezskutecznym upływie tego terminu.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu, Organizator ma prawo czasowo zawiesić Panel Partnera (zawiesić obowiązywanie Umowy) lub rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Organizator zachowuje uprawnienie wskazane w ust. 4 w przypadkach stwierdzenia działań Partnera w postaci:

a. aktywności zakazanych, opisanych w § 10.

b. podejmowania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania stron w wyszukiwarkach internetowych,

c. podejmowania przez Partnera lub inne podmioty na jego zlecenie albo w porozumieniu z nim czynności pozornych mających wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia Partnera.

6. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego za okres do dnia rozwiązania Umowy - z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie wskazanych w Regulaminie. Jeżeli kwota naliczonego wynagrodzenia (czynszu) na dzień rozwiązania Umowy byłaby mniejsza niż kwota 100 zł, wynagrodzenie nie będzie Partnerowi wypłacone, a kwota ta zostanie zaliczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z prowadzeniem i zamknięciem Panelu Partnera.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Partnera po zakończeniu współpracy, która nastąpiła w szczególności w wyniku rozwiązania i wygaśnięcia umowy lub permanentnego zablokowania Konta Partnera.

§ 12. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Programie oraz w wyniku korzystania z serwisu travellead.pl jest „Wakacje.pl S.A.”, z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315229 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.750.000,00 PLN, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): 9570778385. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty email: sekretariat@wakacje.pl lub pod numerem telefonu: 58 300 16 70.

2. Naszym inspektorem danych osobowych jest Oskar Cisiński dostępny pod adresem email iodo@wakacje.pl. Korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Inspektor Ochrony danych/ ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa.

3. Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym, niezbędne do założenia konta przez pełnoletnie osoby fizyczne, są przetwarzanie zgodnie z zasadami określonymi przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Stronami.

4. 4. Uzupełnienie formularza rejestracyjnego poprawnymi danymi oraz przekazanie wymaganych dokumentów wskazanych w par. 6 ust. 2-4 jest konieczne do nawiązania współpracy.

5. Dane podane w formularzu niezbędne do założenia konta przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej nie są traktowane jako dane osobowe, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów.

6. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, w tym wypłatę Wynagrodzenia, kontaktu z Partnerem w sprawach związanych z nawiązaną współpracą lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Programu Partnerskiego. Kategorie danych podlegające temu przetwarzaniu to: imię, nazwisko, adres email, nazwa firmy, NIP, REGON, ulica, numer domu, numer lokalu (nieobowiązkowe), kod pocztowy, miasto, kraj, telefon (nieobowiązkowe), numer VAT lub PESEL, numer rachunku bankowego.

7. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są na podstawie w art. 6 ust. 1 lit c) w celach związanych z poprawnym rozliczeniem wypłaconego Wynagrodzenia. Kategorie danych podlegające temu przetwarzaniu to: nazwa firmy, NIP/VAT-id/PESEL, adres do korespondencji, adres email, numer rachunku bankowego, numer faktury, opis towaru lub usługi wraz z miarą i ilością, kwoty podatku, kwoty należności jednostkową, łączną.

8. Dane osobowe Partnerów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach związanych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jak również w celach statystycznych. Kategorie danych podlegające temu przetwarzaniu są wskazane w par. 13 ust. 3 pkt. A.

9. Odbiorcami danych osobowych Partnerów będą podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi księgowe oraz dostawca platformy afiliacyjnej), którzy przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami czy podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

10. Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo jak jest to niezbędne do poprawnego rozliczenia Wynagrodzenia, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją lub odstąpienia od Umowy.

11. Partnerom przysługują następujące prawa dotyczące ich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych (w określonych sytuacjach), prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Partner może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Partner może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Partner może dodatkowo skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów Partnera, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby zrealizować swoje prawa Partner może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres email iodo@wakacje.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie: https://www.wakacje.pl/polityka-bezpieczenstwa.html

12. Partnerom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

13. Dane osobowe Partnera nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Banery reklamowe dostosowane do aktywności użytkownika lub innych parametrów będą dostarczane na jego wyraźną prośbę w oparciu o wskazane przez niego preferencje.

14. 14. Szczegółowe zasady przetwarzania danych opisane są w polityce prywatności dostępnej na stronie www.wakacje.pl pod adresem https://www.wakacje.pl/politykaprywatnosci.html

§ 13. Reklamacje

1. Partner ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego wykonania Umowy, niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi w ramach Serwisu, jak również w zakresie nieprawidłowych rozliczeń, blokady Panelu Partnera lub innych kwestii spornych powstałych na gruncie Regulaminu w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu) licząc od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Prawo złożenia reklamacji ma również podmiot, którego Rejestracja została negatywnie zweryfikowana i któremu odmówiono udziału w Programie Partnerskim.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane Partnera/podmiotu (nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu, Identyfikator Partnera, jeśli został nadany),

b. szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja (data zdarzenia, rodzaj zdarzenia, a także okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację).

4. W przypadku transakcji, które nie zostały zliczone do systemu Travellead.pl, konieczne jest ponadto dostarczenie następujących danych:

a. identyfikator transakcji i numer zamówienia,

b. kwota zamówienia,

c. data i godzina złożenia zamówienia.

5. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .

6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

2. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu Organizatora. O każdorazowej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Partnera adres e-mail.

3. Ewentualne zmiany w stosunkach między Organizatorem, a Partnerem obowiązują od chwili tego powiadomienia, o ile Partner w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie Regulaminu nie zgłosi sprzeciwu. O ile Organizator nie powiadomi Partnera o uwzględnieniu sprzeciwu, będzie on traktowany jako wypowiedzenie Umowy. W takim przypadku Partner ma prawo wnioskować o wypłacenie wszystkich zgromadzonych na jego koncie środków.

4. Po zakończeniu Umowy Partner zachowuje prawo do wypłaty prowizji naliczonej do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy, o ile co innego nie wynika z Regulaminu.

5. Prawem właściwym we wszelkich sprawach związanych z Regulaminem i Umową jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w Polsce, w szczególności Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

6. Strony ustalają, że do wszelkich czynności związanych z Umową akceptują formę korespondencji e-mailowej za równoznaczną formie pisemnej. Korespondencja wysłana na adres e-mailowy podany przez Partnera w Panelu Partnera uznana jest za doręczoną Partnerowi.

7. W razie nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszej Regulaminu, bądź w przypadku, gdyby postanowienia te miały utracić ważność wskutek późniejszych okoliczności bądź w przypadku ujawnienia luki umownej, skuteczność prawna pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W miejsce nieskutecznego postanowienia bądź celem zlikwidowania luki obowiązywać będzie stosowna regulacja, która, na ile to możliwe, będzie najbardziej zbliżona do tego nieważnego postanowienia.

8. Organizator jako oficjalny adres mailowy w sprawach związanych z Umową wskazuje .

9. Partner może przelać prawa i obowiązki wynikające z Umowy tylko i wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Organizatora.

10. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej Umowy i współpracy w ramach Programu Partnerskiego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Lista załączników, stanowiących integralną część Regulaminu:

Załącznik 1. - Szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania Partnerów - kampania Wakacje.pl

Załącznik 2. - Szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania Partnerów - kampania Parklot.pl

Załącznik 3. - Szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania Partnerów - kampania Weszło Travel. Dozwolone, ograniczone i zakazane modele aktywności reklamowej Partnerów

Załącznik 4. - Dozwolone, ograniczone i zakazane modele aktywności reklamowej Partnerów

Załącznik 1. - szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania Partnerów - kampania Wakacje.pl

1. Prowizja jest zdefiniowanym procentem ceny Produktu, rozumianej jako cena bazowa netto, której składową nie są dodatkowe produkty, bądź usługi dosprzedawane do Produktu, w tym w szczególności dodatkowe ubezpieczenia, polisy, czy świadczenia.

2. Prowizja, o której mowa powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie (czynsz dzierżawny) Partnera z tytułu Umowy.

3. Program Kampania Wakacje.pl przewiduje następujący system wynagradzania i premiowania Partnerów:

a. status Partner Silver - prowizja w wysokości 3% netto przy sumie wartości sprzedaży Produktów Organizatora w poprzednim miesiącu nie przekraczającej 50 000 zł netto.

b. status Partner Gold - prowizja w wysokości 3,25% netto przy sumie wartości sprzedaży Produktów Organizatora w poprzednim miesiącu w przedziale od 50 000 zł do 100 000 zł netto (lub wyższej, o ile nie spełni warunków do otrzymania statusu Partner Platinum),

c. status Partner Platinum - prowizja w wysokości 3,7% netto przy sumie wartości sprzedaży Produktów Organizatora w poprzednim miesiącu przekraczającej 100 000 zł netto.

4. Status Partnera zmieniany jest automatycznie, gdy suma wartości sprzedaży poleconej przez niego w danym miesiącu przekroczy określone powyżej progi kwotowe.

5. Zmiana statusu Partnera jest terminowa. Status Partnera ustalany jest każdorazowo na koniec każdego miesiąca na podstawie sumy wartości sprzedaży w poprzednim miesiącu i obowiązuje przez miesiąc, następujący po miesiącu, na podstawie którego wyliczono status Partnera.

6. Organizator przystępuje do Walidacji transakcji sprzedaży i procedowania wypłaty wynagrodzeń w miesięcznym okresie rozliczeniowym, tj. nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcje sprzedaży polecone przez Partnera zostały zrealizowane.

7. Próg Wypłaty Wynagrodzenia ustala się na poziomie 100 zł (łącznie za wszystkie kampanie).

8. Organizator ma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni na Walidację transakcji i ich zatwierdzenie lub odrzucenie w Panelu Partnera, licząc od pierwszego dnia miesiąca, o którym mowa w pkt. 6.

9. Po Walidacji transakcji, Organizator wysyła na adres e-mail Partnera, wskazany na Koncie Partnera, zestawienie transakcji pozytywnie zweryfikowanych wraz z sumą naliczonej prowizji, które jest podstawą do wystawienia przez Partnera faktury w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rachunku w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.

10. Organizator może odmówić wypłaty prowizji za wybrane transakcje sprzedaży, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niesłusznie naliczonej prowizji, w szczególności, gdy:

a. transakcja sprzedaży, która była podstawą do naliczenia prowizji została anulowana, bądź odwołana z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,

b. transakcja sprzedaży nie została sfinalizowana, tj. opłacona przez zamawiającego,

c. transakcja sprzedaży została zduplikowana, tj. w systemie Organizatora jedna transakcja sprzedaży zostaje odnotowana dwu- lub wielokrotnie,

d. transakcja została opłacona po upłynięciu czasu ważności Cookie (tzw. cookie lifetime).

11. Organizator może również odmówić wypłaty prowizji za wybrane transakcje sprzedaży, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie łamania zasad przez Partnera Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa .

12. Partner wystawia fakturę lub rachunek i wysyła ją do Organizatora w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres .

13. Partnerzy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem VAT (reverse charge).

14. Organizator oświadcza, że posiada status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

15. Organizator od momentu otrzymania i akceptacji faktury lub rachunku wystawionych przez Partnera ma 30 (słownie: trzydzieści) dni na realizację płatności.

16. W sytuacji, gdy po realizacji płatności Organizator uzyska informacje, że Partner otrzymał płatność w wysokości zawyżonej, w szczególności z powodu działań Partnera niezgodnych z Regulaminem, Umową lub powszechnymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo do wystawienia korekty faktury i roszczenie o zwrot nienależnie wypłaconych środków poprzez dokonanie potrącenia z bieżących wypłat, na co Partner wyraża zgodę. W przypadku, gdy współpraca została zakończona - Partner zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, do zwrotu na konto Organizatora nienależnie pobranych środków pod rygorem odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.

Załącznik 2. - szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania Partnerów - kampania Parklot.pl

1. Prowizja jest zdefiniowanym procentem ceny Produktu, rozumianej jako cena bazowa netto, której składową nie są dodatkowe produkty, bądź usługi dosprzedawane do Produktu, w tym w szczególności dodatkowe ubezpieczenia, polisy, czy świadczenia.

2. Prowizja, o której mowa powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie (czynsz dzierżawny) Partnera z tytułu Umowy.

3. Kampania Parklot.pl przewiduje prowizję w wysokości 7% netto wartości sprzedanych produktów.

4. Organizator przystępuje do Walidacji transakcji sprzedaży i procedowania wypłaty wynagrodzeń w miesięcznym okresie rozliczeniowym, tj. nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpił termin skorzystania ze sprzedanego produktu.

5. Próg Wypłaty Wynagrodzenia ustala się na poziomie 100 zł (łącznie za wszystkie kampanie).

6. Organizator ma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni na Walidację transakcji i ich zatwierdzenie lub odrzucenie w Panelu Partnera, licząc od pierwszego dnia miesiąca, o którym mowa w pkt. 6.

7. Po Walidacji transakcji, Organizator wysyła na adres e-mail Partnera, wskazany na Koncie Partnera, zestawienie transakcji pozytywnie zweryfikowanych wraz z sumą naliczonej prowizji, które jest podstawą do wystawienia przez Partnera faktury w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rachunku w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.

8. Organizator może odmówić wypłaty prowizji za wybrane transakcje sprzedaży, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niesłusznie naliczonej prowizji, w szczególności, gdy:

a. transakcja sprzedaży, która była podstawą do naliczenia prowizji została anulowana, bądź odwołana z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,

b. transakcja sprzedaży nie została sfinalizowana, tj. opłacona przez zamawiającego,

c. transakcja sprzedaży została zduplikowana, tj. w systemie Organizatora jedna transakcja sprzedaży zostaje odnotowana dwu- lub wielokrotnie,

d. transakcja została opłacona po upłynięciu czasu ważności Cookie (tzw. cookie lifetime).

9. Organizator może również odmówić wypłaty prowizji za wybrane transakcje sprzedaży, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie łamania zasad przez Partnera Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa .

10. Partner wystawia fakturę lub rachunek i wysyła ją do Organizatora w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres .

11. Partnerzy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem VAT (reverse charge).

12. Organizator oświadcza, że posiada status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

13. Organizator od momentu otrzymania i akceptacji faktury lub rachunku wystawionych przez Partnera ma 30 (słownie: trzydzieści) dni na realizację płatności.

14. W sytuacji, gdy po realizacji płatności Organizator uzyska informacje, że Partner otrzymał płatność w wysokości zawyżonej, w szczególności z powodu działań Partnera niezgodnych z Regulaminem, Umową lub powszechnymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo do wystawienia korekty faktury i roszczenie o zwrot nienależnie wypłaconych środków poprzez dokonanie potrącenia z bieżących wypłat, na co Partner wyraża zgodę. W przypadku, gdy współpraca została zakończona - Partner zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, do zwrotu na konto Organizatora nienależnie pobranych środków pod rygorem odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.

Załącznik 3. - szczegółowe zasady wynagradzania i premiowania Partnerów - kampania Weszło Travel

1. Prowizja jest zdefiniowanym procentem ceny Produktu, rozumianej jako cena bazowa netto, której składową nie są dodatkowe produkty, bądź usługi dosprzedawane do Produktu, w tym w szczególności dodatkowe ubezpieczenia, polisy, czy świadczenia.

2. Prowizja, o której mowa powyżej, stanowi całkowite wynagrodzenie (czynsz dzierżawny) Partnera z tytułu Umowy.

3. Kampania Weszło Travel przewiduje prowizję w wysokości 3% netto wartości sprzedanych produktów.

4. Organizator przystępuje do Walidacji transakcji sprzedaży i procedowania wypłaty wynagrodzeń w miesięcznym okresie rozliczeniowym, tj. nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpił termin skorzystania ze sprzedanego produktu.

5. Próg Wypłaty Wynagrodzenia ustala się na poziomie 100 zł (łącznie za wszystkie kampanie).

6. Organizator ma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni na Walidację transakcji i ich zatwierdzenie lub odrzucenie w Panelu Partnera, licząc od pierwszego dnia miesiąca, o którym mowa w pkt. 6.

7. Po Walidacji transakcji, Organizator wysyła na adres e-mail Partnera, wskazany na Koncie Partnera, zestawienie transakcji pozytywnie zweryfikowanych wraz z sumą naliczonej prowizji, które jest podstawą do wystawienia przez Partnera faktury w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub rachunku w przypadku podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.

8. Organizator może odmówić wypłaty prowizji za wybrane transakcje sprzedaży, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niesłusznie naliczonej prowizji, w szczególności, gdy:

a. transakcja sprzedaży, która była podstawą do naliczenia prowizji została anulowana, bądź odwołana z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,

b. transakcja sprzedaży nie została sfinalizowana, tj. opłacona przez zamawiającego,

c. transakcja sprzedaży została zduplikowana, tj. w systemie Organizatora jedna transakcja sprzedaży zostaje odnotowana dwu- lub wielokrotnie,

d. transakcja została opłacona po upłynięciu czasu ważności Cookie (tzw. cookie lifetime).

9. Organizator może również odmówić wypłaty prowizji za wybrane transakcje sprzedaży, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie łamania zasad przez Partnera Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

10. Partner wystawia fakturę lub rachunek i wysyła ją do Organizatora w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail, na adres .

11. Partnerzy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, jednak poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem VAT (reverse charge).

12. Organizator oświadcza, że posiada status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.

13. Organizator od momentu otrzymania i akceptacji faktury lub rachunku wystawionych przez Partnera ma 30 (słownie: trzydzieści) dni na realizację płatności.

14. W sytuacji, gdy po realizacji płatności Organizator uzyska informacje, że Partner otrzymał płatność w wysokości zawyżonej, w szczególności z powodu działań Partnera niezgodnych z Regulaminem, Umową lub powszechnymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo do wystawienia korekty faktury i roszczenie o zwrot nienależnie wypłaconych środków poprzez dokonanie potrącenia z bieżących wypłat, na co Partner wyraża zgodę. W przypadku, gdy współpraca została zakończona - Partner zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni, do zwrotu na konto Organizatora nienależnie pobranych środków pod rygorem odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.

Załącznik 4. - dozwolone, ograniczone i zakazane modele aktywności reklamowej Partnerów

1. Organizator ma prawo do ograniczenia lub zakazania części typów aktywności prowadzonych przez Partnerów w ramach Programu Partnerskiego.

2. Ograniczenie lub zakazanie, o których mowa w poprzednim punkcie dotyczy w szczególności obranego przez Partnera modelu biznesowego, modelu reklamowania Produktów i modelu pozyskiwania Użytkowników.

3. Zabronione są w szczególności następujące formy aktywności:

a. kody rabatowe (couponing),

b. cashback, moneyback i giftback,

c. programy lojalnościowe.

4. Ograniczone są następujące formy aktywności:

a. e-mail marketing, w zakresie dotyczącym szablonu i treści wysyłki, a także grupy docelowej, które Partner winien każdorazowo uzgadniać z Organizatorem i poprzedzać przeprowadzeniem testowej wysyłki.

b. PPC/SEO, w zakresie wykorzystywania nazw marek Organizatora (brand bidding) i bezpośredniego linkowania z kampanii płatnych i innych działań w tych kanałach bezpośrednio do Serwisów Organizatora, co szerzej zostało opisane w § 10. Regulaminu.