Zaloguj się Nie pamiętasz hasła?

UMOWA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Wstęp
 1. Program partnerski TravelLead.pl został utworzony w celu promocji produktów i usług należących do oferty serwisów: Wakacje.pl, EasyGo.pl oraz Wypoczynek.pl za pomocą form reklamy internetowej.
 2. Wakacje.pl S.A. jest organizatorem i administratorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie http://www.travellead.pl
 3. Uczestnictwo w Program Partnerskim TravelLead.pl polega na odpłatnym udostępnieniu Wakacje.pl S.A. powierzchni na Stronach WWW, w celu umieszczenia Form Reklamowych prowadzących do Serwisów Wakacje.pl, EasyGo.pl oraz Wypoczynek.pl.
 4. Wakacje.pl S.A. z tytułu udostępnienia powierzchni na Stronach WWW uiszczać będzie na rzecz uczestników Programu Partnerskiego TravelLead.pl opłaty na zasadach i w sposób opisany w niniejszej Umowie.
§ 1.
Definicje
 1. Program Partnerski – program obsługiwany przez Organizatora umożliwiający współpracę z Partnerami zainteresowanymi podjęciem promocji produktów turystycznych w internecie. Promocja produktów turystycznych zmierza do sprzedaży produktów turystycznych, za co Partner otrzymuje wynagrodzenie.
 2. Partner – uczestnik Programu Partnerskiego, który pomyślnie przeszedł procedurę rejestracji i weryfikacji przez Organizatora, świadczący na rzecz Organizatora usługę udostępnienia powierzchni na stronie WWW na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
 3. Produkty – produkty i usługi turystyczne, oferowane przez Wakacje.pl S.A. za pośrednictwem Programu Partnerskiego TravelLead.pl.
 4. Użytkownik – Internauta, który po kliknięciu na formę reklamową Partnera został przekierowany do jednego z serwisów Organizatora i został oznaczony indywidualnym dla Partnera identyfikatorem przy pomocy tzw. Cookies.
 5. Cookies – niewielkie pliki zapisywane na dysku użytkowników, pozwalające serwisom na rozpoznanie powracających użytkowników i badanie ich aktywności na stronach serwisu.
 6. Serwis - zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domeny.
 7. Serwisy Organizatora – serwisy będące własnością Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących.
 8. Forma reklamowa – link, banner (statyczny lub animowany), box reklamowy, kompletny fragment HTML zawierający pola formularza i każda inna domknięta forma graficzna lub tekstowa, która promuje serwisy Organizatora i po kliknięciu przekierowuje do nich Użytkownika.
 9. Panel Partnera – aplikacja internetowa dostępna dla Partnera po zalogowaniu się na stronach internetowych Organizatora przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca m.in. zarządzenie współpracą, pobieranie form reklamowych, oglądanie statystyk oraz wnioskowanie o wypłatę prowizji.
 10. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający rejestrację w Programie Partnerskim udostępniany przez Organizatora w formie elektronicznej.
 11. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Organizatorem a Partnerem.
 12. Rejestracja – prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie przez Partnera Formularza rejestracyjnego, zaakceptowane przez Organizatora.
§ 2.
Postanowienia ogólne
 1. Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie sprzedaży produktów turystycznych oferowanych w serwisach Organizatora.
 2. Przedmiotem umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Organizatora powierzchni na stronach internetowych w celu umieszczenia na nich form reklamowych Organizatora.
 3. Partnerem może zostać:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna,
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski.
 4. Partner może umieszczać formy reklamowe wyłącznie na stronach internetowych: 
  1. w domenach, do których posiada tytuł prawny,
  2. lub w innych serwisach, których regulamin pozwala na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty, nie łamiąc zasad tych regulaminów.
 5. Strona internetowa, na której Partner zamieszcza formę reklamową musi być stroną kompletną, pod względem funkcjonalności i estetyki, powinna zawierać dającą się sprecyzować tematykę, która jednocześnie nie narusza postanowień niniejszej Umowy, prawa polskiego, norm obyczajowych i moralnych.
 6. Strona internetowa musi być dostępna dla Organizatora w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia niniejszej Umowy.
§ 3.
Rozpoczęcie współpracy
 1. W celu przystąpienia do Programu Partnerskiego należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszą Umowę.
 2. Organizator wysyła na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informację o aktywacji konta w Programie Partnerskim, dostępnego w module Panelu Partnera. Aktywacja konta oznacza zawarcie Umowy.
 3. Z chwilą aktywacji Partner otrzymuje dostęp do Panelu Partnera oraz unikalny identyfikator, który automatycznie umieszczony jest we wszystkich linkach form reklamowych dostępnych w Panelu Partnera.
§ 4.
Naliczanie i wypłata prowizji
 1. Kliknięcie przez Użytkownika w formę reklamową Partnera powoduje:
  1. przeniesienie go do stron serwisu Organizatora 
  2. oznaczenie Użytkownika identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na jego komputerze.
 2. Użytkownik pozostaje przypisany do Partnera:
  1. do czasu wygaśnięcia ważności Cookie
  2. lub do momentu, kiedy Użytkownik kliknie w formę reklamową z identyfikatorem innego Partnera. W tym wypadku Użytkownik zostaje przypisany do innego Partnera w sposób opisany w p. 1.
 3. Czas ważności pliku Cookie wynosi 30 dni.
 4. Partnerowi naliczana jest prowizja od sprzedaży produktów turystycznych, gdy przypisany do Partnera Użytkownik odwiedził serwis Organizatora i dokonał zakupu jednego z produktów oraz dokonał wpłaty całości za zakupiony Produkt.
 5. Prowizja jest zdefiniowanym procentem wartości produktu i stanowi 4% brutto wartości zakupionego produktu lub więcej, zgodnie z Regulaminem Premiowania Partnerów.
 6. Partner może w każdej chwili skontrolować stan środków skumulowanych na jego koncie, logując się do Panelu Partnera. 
 7. Partnerowi przysługuje prawo wypłaty prowizji w dowolnym momencie, wnioskując o wypłatę środków korzystając z Panelu Partnera.
 8. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i może odmówić wypłaty prowizji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszej Umowy lub prawa polskiego przez Partnera.
 9. Po pozytywnej weryfikacji rozliczenia Partnera przez Organizatora nastąpi wystawienie faktur prowizyjnych.
 10. Partner upoważnia Organizatora do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w jego umieniu i na jego rachunek w formie elektronicznej w okresie uczestnictwa w Programie Partnerskim zgodnie z obowiązującą „Ustawą o podatku od towarów i usług”, art. 106d.
 11. Organizator oświadcza, że posiada status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, będzie wystawiać faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności faktury zawierać będą informację, że to Organizator jest wystawcą faktury w imieniu i na rzecz Partnera oraz adnotację "samofakturowanie"
 12. W przypadku stwierdzenia błędu na fakturze po akceptacji faktury lub konieczności korekty z innego powodu Partner niezwłocznie poinformuje Organizatora. Organizator niezwłocznie dokona korekty odpowiadającej stanowi faktycznemu.
 13. Warunkiem dokonania wypłaty prowizji jest również przesłanie dokumentów na adres Organizatora:
  1. Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przesyła:
   1. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
   2. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
   3. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;
  2. Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przesyła:
   1. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
   2. potwierdzenie zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub 
   3. oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.
 14. Partner zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianach okoliczności, o których mowa w punkcie 13, przesyłając do Organizatora niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, dokumenty dotyczące zmian tych okoliczności.
 15. Wszyscy Partnerzy, będący czynnymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług, do wartości faktury, otrzymają doliczoną kwotę podatku VAT, wyliczoną wg obowiązującej stawki tego podatku.
 16. Organizator od momentu akceptacji faktury ma 30 dni na realizację płatności.
 17. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Partnera w Panelu Partnera, a wypłacone środki pomniejszają saldo konta Partnera.
 18. W przypadku Partnerów - osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, Organizator nie pomniejsza wypłacanej kwoty o zaliczkę na podatek dochodowy, ani nie odprowadza zaliczek do Urzędu Skarbowego.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn leżących po stronie Partnera.
§ 5.
Ograniczenie tematyki i niedozwolone czynności
 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje formy reklamowe.
 2. Formy reklamowe muszą być zamieszczone w kontekście, który nie będzie wprowadzał w błąd użytkowników danej strony.
 3. Zakazana jest prezentacja form reklamowych na stronach, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treść strony internetowej nie może w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  4. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  5. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  6. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  7. promować systemu sprzedaży lawinowej;
  8. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
  9. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. Partner zobowiązany jest do przesłania do akceptacji Organizatora własnych form reklamowych. Po zgłoszeniu przez Organizatora zastrzeżeń dotyczących formy reklamowej lub jej zastosowania na stronie Partner ma obowiązek zastosować się do przesłanych przez Organizatora wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy i nie wypłacenia naliczonej prowizji.
 5. Niedozwolone są wszystkie automatyczne formy przenoszenia Użytkownika ze strony na której zamieszczona jest forma reklamowa na strony serwisu Organizatora. Przeniesienie uważane jest za zgodne z niniejszą Umową tylko jeśli zostało spowodowane świadomym wyborem użytkownika.
 6. Niedozwolone są wszystkie automatyczne i manualne formy generowania przekierowań symulujących zachowanie Użytkowników w serwisach Organizatora.
 7. Za niedozwolone uważa się również uzależnienie dostępu do usług oferowanych przez Partnera od kliknięcia w formę reklamową Organizatora, generowania przekierowań lub zakupu dokonanego u jego Klientów, a także oferowanie jakiekolwiek korzyści materialnej lub niematerialnej, w tym korzyści dla właściciela strony bądź innych osób w zamian za kliknięcie w formę reklamową Organizatora, generowania przekierowań lub dokonanie zakupu u jego Klientów.
 8. Niektóre formy reklamowe są budowane za pomocą wygenerowanego w Panelu Partnera kodu. Niedozwolone jest jego modyfikowanie przez Partnera bez zgody Organizatora. 
 9. Niedozwolone jest wykorzystywanie słów kluczowych i fraz związanych z brandami serwisów Organizatora, np.Wakacje.pl, Wakacje pl, EasyGo, EasyGo.pl, Wypoczynek.pl itd. nawiązujących do marki (w tym błędów gramatycznych i ortograficznych) we wszystkich dozwolonych systemach reklamowych PPC np. Google Adwords, AdKontekst itd.
§ 6.
Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje formy reklamowe.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamieszczenie formy reklamowej, ani za nieprawidłowe użycie identyfikatora Partnera w definiowanych linkach.
 3. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość stron internetowych na których zamieszcza formy reklamowe oraz za rzetelność prezentowanych na niej informacji.
 4. Program Partnerski oparty jest na przypisywaniu Użytkownika do Partnera za pomocą pliku Cookie. Organizator nie odpowiada, za brak powiązania lub utratę powiązania w przypadku gdy:
  1. przeglądarka Użytkownika nie zapisuje plików Cookie,
  2. przeglądarka Użytkownika została skonfigurowana w sposób, który uniemożliwia zapisanie pliku Cookie,
  3. plik Cookie zostanie wykasowany z komputera Użytkownika.
 5. Jednocześnie Organizator deklaruje, że żaden z mechanizmów stosowanych w jego serwisach, nie będzie modyfikował, ani kasował plików Cookie w sposób sprzeczny z zasadami Programu Partnerskiego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z wyświetlaniem form reklamowych, przypisywaniem Użytkowników Partnerowi, naliczaniem przekierowań, dostępnością serwisów.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Organizator poniósł wskutek niezgodnej z niniejszą Umową lub prawem działalności Partnera.
 8. W przypadku drobniejszych naruszeń niniejszej Umowy Organizator może zablokować konto Partnera i wezwać do zastosowania się do jego zapisów. Zablokowanie konta powoduje zaprzestanie naliczania prowizji, do czasu odblokowania konta, tj. do momentu, kiedy Partner zastosuje się do wezwania Organizatora.
 9. W przypadku poważnego naruszenia niniejszej Umowy, Organizator blokuje konto Partnera permanentnie, anulując wszystkie nierozliczone przekierowania.
§ 7.
Ochrona danych osobowych
 1. Partner w momencie rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Organizatora, na warunkach określonych w Polityce prywatności Programu Partnerskiego.
 2. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Partnera będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Organizator ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Partnera na swojej liście referencyjnej, jeżeli Partner uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 4. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów Programu Partnerskiego oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
§ 8.
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w każdym czasie. Nowa wersja Umowy zostanie udostępniona na stronach serwisu Organizatora. O każdorazowej zmianie Umowy Partner zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Partnera adres e-mail. Ewentualne zmiany w stosunkach między Organizatorem a Partnerem obowiązują od chwili tego powiadomienia, o ile Partner w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie Umowy nie wypowie umowy. W takim przypadku Partner ma prawo wnioskować o wypłacenie wszystkich zgromadzonych na jego koncie środków.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 3. Po zakończeniu umowy Partner zachowuje prawo do wypłaty prowizji naliczonej do ostatniego dnia okresu obowiązywania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
 5. Klient może przelać prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy tylko i wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.
 6. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej Umowy i współpracy w ramach Programu Partnerskiego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Organizatora 

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współpracę pomiędzy Enovatis a partnerami działającymi w obszarze e-commerce
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-135/13

Administratorem danych jest Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Wakacje.pl”), która udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu (dalej „Usługa”). Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności.